GO
FORMULAR DE ÎNSCRIERE - CURS MANAGEMENTUL

CALITĂŢII ŞI COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ
Formular înscriere curs
Documentul PDF asociat nu a fost generat incă...
I.Subsemnatul/a
    Nume:
    Prenume:
    CNP:
    Telefon fix:
    Telefon mobil:
    Email:
    Adresa de reşedinţă:
    Judeţ:
    Gen: Masculin Feminin
    Naţionalitatea:


II.Instituţia (spitalul)
    Nume instituţie:
    Localitate instituţie:
    Judeţ instituţie:
    Funcţia:
    Specialitatea:
    Telefon fix spital:
    Email spital:

Mă angajez să particip la cursurile care se adreseaza medicilor, asistentelor medicale şi personalului administrativ, în una din urmatoarele sesiuni:
16-19 octombrie 2011
23-26 octombrie 2011
06-09 noiembrie 2011
13-16 noiembrie 2011
27-30 noiembrie 2011
16-19 ianuarie 2012
19-22 ianuarie 2012
5-8 februarie 2012
13-16 februarie 2012
16-19 februarie 2012
19-22 februarie 2012
26-29 februarie 2012
29 februarie – 3 martie 2012
18-21 martie 2012
21-24 martie 2012
25-28 martie 2012
28-31 martie 2012
18-21 aprilie 2012
22-25 aprilie 2012
6-9 mai 2012
13-16 mai 2012
16-19 mai 2012
27-30 mai 2012
30 mai – 2 iunie 2012
10-13 iunie 2012
13-16 iunie 2012
17-20 iunie 2012
20-23 iunie 2012
24-27 iunie 2012
27-30 iunie 2012
16-19 septembrie 2012
19-22 septembrie 2012
23-26 septembrie 2012
30 septembrie – 3 octombrie 2012
3-6 octombrie 2012
7-10 octombrie 2012
14-17 octombrie 2012
21-24 octombrie 2012
24-27 octombrie 2012
4-7 noiembrie 2012
7-10 noiembrie 2012
11-14 noiembrie 2012
14-17 noiembrie 2012
18-21 noiembrie 2012
21-24 noiembrie 2012
25-28 noiembrie 2012
28 noiembrie – 1 decembrie 2012
2-5 decembrie 2012
5-8 decembrie 2012


Am luat la cunostinta faptul că:
înscrierea la cursuri se face pe baza principiului "primul venit, primul servit";
înscrierea la cursuri se face în limita numărului de locuri disponbile;
organizatorii asigură transportul în perioada desfaşurării cursurilor pentru participanţii din altă localitate decât cea de desfaşurare a cursului;
cursurile sunt finanţate din fonduri europene în cadrul proiectului cu titlul "Reţea de sprijinire a formării profesionale în domeniul managementului sanitar, managementului calităţii şi TIC al personalului ocupat în domeniul medical – RUXMED" cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a intreprinderilor", Domeniul major de intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
(Contract POSDRU/81/3.2/S/49706).Declar că toate informaţiile furnizate mai sus sunt în conformitate cu realitatea.

Formularele de înscriere se trimit semnate şi stampilate la fax 0261-877770 / 0261-877771

Formularele de înscriere sunt valabile doar dacă sunt insoţite de copie după BI/CI al participantului la cursuri şi adeverinţă de salariat.
 

    


Notă. Toate câmpurile sunt obligatorii. Dacă sunt câmpuri necompletate NU puteti trece la pasul următor. Dacă informaţia nu este disponibilă (ex. instituţia nu are email) scrieti 'indisponibil' sau înscrieţi o linie(sau mai multe) în câmpul respectiv. După completarea datelor generati şi listaţi fisierul PDF.
Sau treceţi la pasul urmator şi reveniţi ulterior pentru generare şi listare.
Dacă nu aţi generat fisierele PDF asociate fiecarui pas, NU puteţi trimite formularul de inscriere !
Formular grup ţintă
Documentul PDF asociat nu a fost generat incă...
I. Informaţii personale
    Nume:
    Prenume:
    CNP:
    Telefon fix:
    Telefon mobil:
    Email:
    Adresa de reşedinţă:
    Judeţ:
    Gen:
    Naţionalitate: romana  alta(spacificati)
    Altă naţionalitate:
    Vârsta (ani împliniţi): sub 15 ani
15 - 24 ani
25 - 45 ani
46 - 54 ani
55 - 64 ani
    Loc de reşedinţă: Rural Urban


II. Nivel de instruire (nivelul ultimei instiţutii de învăţământ absolvite)
Selecteaza:
Selectează:
Invăţământ secundar inferior
 • Ciclul inferior al liceului 3
  • Filiera teoretică
  • Filiera tehnologică
  • Filiera vocaţională
 • Anul de completare 4
  • Filiera tehnologică - rută progresivă
 • Şcoala de arte şi meserii 5
  • Filiera tehnologică - rută progresivă de calificare
 • Ciclu gimnazial 6


III. Statutul pe piaţa muncii
Selectează:
Selectează persoana activă: 9
Persoana ocupată 10
 • Salariat (angajat) 11
 • Întreprinzător privat (patron) 12
 • Lucrător pe cont propriu 13
 • Membru al unei societăţi agricole/cooperativă 14
 • Lucrător familial în gospodaria proprie 15
 • Altă situaţie 16
    Altă situaţie:


IV. Apartenenţă la un grup vulnerabil
 • Persoane de etnie romă
 • Persoane cu dizabilităţi
 • Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului
 • Familii care au mai mult de 2 copii
 • Familii monoparentale
 • Copii în situaţii de risc
 • Persoane care au părăsit timpuriu şcoala
 • Femei
 • Persoane aflate în detenţie
 • Persoane anterior aflate în detenţie
 • Delincvenţi juvenili
 • Persoane dependente de droguri
 • Persoane dependente de alcool
 • Persoane fără adăpost
 • Victime ale violenţei în familie
 • Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer etc.)
 • Imigranţi
 • Refugiaţi
 • Persoane care solicită azil
 • Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
 • Persoane care locuiesc în comunităţi izolate
 • Victime ale traficului de persoane
 • Persoane afectate de boli ocupaţionale
 • Altele
    Altă apartenenţă:
 

    
Declaraţia consimţământ
Documentul PDF asociat nu a fost generat incă...
SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA

CNP , declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale pe care le-am introdus în Formularul de înregistrare a grupului ţintă, iar aceste date corespund realităţii.

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004. (Conform obligaţiilor Asociaţiei Centrul de Resurse CREST asumate prin prevederile Contractului de finanţare POSDRU/81/3.2/S/49706 semnat cu AMPOSDRU Art. 9A, alin.20).


DA, îmi dau consimţământul
 

    
Situaţia generării documentelor PDF asociate
Pas 1    Pas 2    Pas 3
Notă 1. Finalizarea cererii de înscriere se poate face NUMAI când toate documentele PDF asociate celor trei paşi de parcurgere ai formularului, au fost generate şi listate !
 Notă 2: Asociaţia Centrul de Resurse CREST este operator de date cu caracter personal autorizat nr. 18276. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Nord Vest (OIRPOSDRU NV) - în calitate de finanţator.
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).
Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
5da597b1dca48